Cơ quan thuế có cần nộp Thông báo phát hành hóa đơn?

Các doanh nghiệp trước khi muốn đặt in hóa đơn cần phải lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan quản lý thuế. Vậy khi cơ quan quản lý thuế muốn đặt in hóa đơn trước khi bán và cấp thì có cần lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn hay không? Nếu có thì phải thực hiện theo tiến trình như thế nào? Bài viết này sẽ giúp giải thắc những vướng mắc trên của bạn đọc.
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 39/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2014: 
Điều 10. Phát hành hóa đơn của Cục Thuế
1. Hóa đơn do Cục Thuế đặt in trước khi bán, cấp lần đầu phải lập thông báo phát hành hóa đơn.
2. Nội dung thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Thông tư này và theo mẫu số 3.6 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến tất cả các Cục Thuế trong cả nước trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày lập thông báo phát hành và trước khi cấp, bán. Thông báo phát hành hóa đơn niêm yết ngay tại các cơ sở trực thuộc Cục Thuế trong suốt thời gian thông báo phát hành còn hiệu lực tại vị trí dễ thấy khi vào cơ quan thuế.
Trường hợp Cục Thuế đã đưa nội dung Thông báo phát hành hóa đơn lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì không phải gửi thông báo phát hành hóa đơn đến Cục Thuế khác.

cơ quan thuế có cần nộp thông báo phát hành hóa đơn

4. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, Cục Thuế phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản 2 và 3 Điều này.
Như vậy, đối với cơ quan quản lý thuế lần đầu phát hành hóa đơn cần phải lập Thông báo phát hành hóa đơn và phải tiến hành gửi đến tất cả các cơ quan quản lý thuế còn lại trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày lập thông báo phát hành. Trong khoảng thời gian này, cơ quan quản lý thuế đó không được phép xuất, cấp hay bán hóa đơn cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị hay cơ sở kinh doanh nào. Tuy nhiên, nếu cơ quan thuế đã đưa nội dung Thông báo phát hành hóa đơn lên trang thông tin điện tử chính thức và tập trung của Tổng cục Thuế thì không cần mất thời gian, công sức và chi phí để nộp đến các cơ quan thuế khác. Thêm một điểm nữa mà doanh nghiệp cần lưu ý: Trong thời gian Thông báo phát hành hóa đơn còn có hiệu lực, cơ quan thuế này cần phải niêm yết ngay giá bán hoặc cấp hóa đơn tại vị trí dễ thấy nhất khi vào cơ quan thuế.
Mong rằng những thông tin hữu ích này đã giúp bạn đọc hiểu thêm về thông báo phát hành hóa đơn.

Có bắt buộc phải thực hiện nộp thuế điện tử không?

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *